Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HANDELSONDERNEMING INTRACOAT B.V.

GEVESTIGD IN MILHEEZE (KVK 17028025)

Deel A : Algemene voorwaarden B2B

Artikel 1. Algemeen

1.1        In deze algemene voorwaarden wordt onder “INTRACOAT” verstaan de besloten vennootschap Handelsonderneming Intracoat B.V., statutair gevestigd te Mierlo Hout, als de gebruiker van deze voorwaarden en onder “Opdrachtgever” de wederpartij.

1.2        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door INTRACOAT gedaan of aangegaan. Uitsluitend door INTRACOAT schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met INTRACOAT niet van toepassing.

1.3        Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. INTRACOAT en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1        Een aanbod van INTRACOAT geschiedt vrijblijvend en kan door INTRACOAT worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisneming door INTRACOAT van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door INTRACOAT verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden INTRACOAT niet.

2.2        Indien door INTRACOAT een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen INTRACOAT en Opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van INTRACOAT of door uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever door INTRACOAT. Uitsluitend het aanbod van INTRACOAT respectievelijk de factuur van INTRACOAT  voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.3        Indien door INTRACOAT geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van  Opdrachtgever door INTRACOAT. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door INTRACOAT respectievelijk de factuur van INTRACOAT voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.4        Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door INTRACOAT en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5        Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien Opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is Opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan INTRACOAT te vergoeden de door INTRACOAT in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

2.6        INTRACOAT heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

(a)        een aan Opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;

(b)        de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan Opdrachtgever strekkend verzoek;

(c)         de indiening van een tot faillietverklaring van Opdrachtgever strekkend verzoek;

(d)        handelingsonbekwaamheid van Opdrachtgever;

(e)        volledige beschikkingsonbevoegdheid van Opdrachtgever;

(f)          executoriaal beslag onder INTRACOAT ten laste van Opdrachtgever;

(g)        de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit;

Opdrachtgever is verplicht INTRACOAT onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

2.7        INTRACOAT is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.6 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

2.8        Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij INTRACOAT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door INTRACOAT gefactureerde geldsommen is Opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

2.9        Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 3. Prijzen

3.1        Alle prijzen zijn ofwel af-vestiging INTRACOAT, ofwel franco werk ongelost conform de aan Opdrachtgever verstrekte prijslijst of aanbieding van INTRACOAT.

3.2        Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

3.3        INTRACOAT is gerechtigd, indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbepalende factoren (zoals lonen, prijzen grondstoffen) een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 4. Levering

4.1        Levertijden worden door INTRACOAT zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 

4.2        Indiende levering door INTRACOAT wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van INTRACOAT, zal INTRACOAT gerechtigd zijn zoveel later te leveren als de overmacht duurt. INTRACOAT zal alles in het werk stellen om deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn. Indien de nakoming door INTRACOAT als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan drie (3) maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de ove rschrijding het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van INTRACOAT.

4.3        Indien een levertijd is overeengekomen, vangt deze aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van INTRACOAT en de Opdrachtgever aan zijn (betaal)verplichtingen jegens INTRACOAT heeft voldaan.

4.4        Alle leveringen aan Opdrachtgever vinden plaats af-vestiging INTRACOAT. Indien nader overeengekomen, kan de levering tevens op een door Opdrachtgever aangegeven goed bereikbaar adres in Nederland plaatsvinden. Hiervoor zijn afleveringskosten verschuldigd. Indien sprake is van een levering die niet door middel van volle wagenladingen kan worden afgeleverd, is sprake van hogere afleveringskosten. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het afleveradres goed bereikbaar is voor een vrachtauto. INTRACOAT is in geen geval aansprakelijk voor mogelijk veroorzaakte schade als gevolg van de aflevering (zoals aan bestrating et cetera). Het transport vindt altijd plaats voor risico van Opdrachtgever, die zich desgewenst tegen dit risico kan verzekeren.

4.5        INTRACOAT is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.

4.6        INTRACOAT neemt geen emballage retour die is geleverd door een ander da n INTRACOAT. Een door INTRACOAT geleverde emballage is herkenbaar door middel van een brandmerk. Emballage van INTRACOAT, in het bezit van Opdrachtgever, dient te allen tijde door Opdrachtgever bij de levering dan wel binnen drie (3) maanden na levering aan INTRACOAT onbeschadigd en in goede staat te worden ingeleverd. Voor zover de emballage uit europallets bestaat is het Opdrachtgever, in afwijking van het voorgaande, gerechtigd om europallets van minimaal dezelfde kwaliteit retour te zenden. Deze kwaliteit staat ter beoordeling van INTRACOAT. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1        Indien op verzoek van Opdrachtgever producten conform een door Opdrachtgever bepaalde specificatie zijn vervaardigd, is INTRACOAT niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de eigenschappen hiervan.

Artikel 6. Overmacht

6.1        In geval van overmacht is INTRACOAT gerechtigd de overeenkomst te annuleren of haar leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

6.2        Onder overmacht wordt de betekenis verstaan die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor INTRACOAT staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en het geval dat leveranciers van INTRACOAT in gebreke blijven met de aflevering, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan INTRACOAT de materialen betrekt.

Artikel 7. Klachten en reclames

7.1        Opdrachtgever dient de geleverde materialen onmiddellijk bij aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen achtenveertig (48) uur na aflevering door Opdrachtgever schriftelijk aan INTRACOAT te worden gemeld.

7.2        Het recht van Opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien Opdrachtgever niet binnen zeven (7) dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken INTRACOAT hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

7.3        De rechten van Opdrachtgever zoals hiervoor genoemd vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces.

7.4        Indien reclames door INTRACOAT gegrond worden bevonden zal INTRACOAT (naar haar keuze) kosteloos vervangende producten aan opdrachtgever ter beschikking stellen, dan wel de gebreken naar beste vermogen herstellen.

7.5        Voor de door INTRACOAT geleverde zaken gelden uitsluitend, indien van toepassing, de door de fabrikant of importeur gestelde garantietermijnen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

8.1        De aansprakelijkheid van INTRACOAT, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van het in artikel 7.4 bepaalde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van INTRACOAT. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

8.2        Voor zover INTRACOAT geen (volledig) beroep toekomt op het in artikel 8.1 bepaalde is INTRACOAT slechts aansprakelijk voor zover INTRACOAT voor deze schade is verzekerd.

8.3        INTRACOAT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

8.4        Indien INTRACOAT door derden wordt aangesproken terzake van schade vrijwaart Opdrachtgever INTRACOAT voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van INTRACOAT.

Artikel 9. Betaling

9.1        De betaling van de koopprijs inclusief BTW dient in Euro plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder beroep op verrekening, korting en/of opschorting.

9.2        Ongeacht hetgeen omtrent de betalingscondities is overeengekomen, is het gehele factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar indien Opdrachtgever een eventueel overeengekomen termijn niet op de vervaldag aan INTRACOAT voldoet, wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, of indien deze wordt geliquideerd, wordt ontbonden of overlijdt.

9.3        INTRACOAT is altijd gerechtigd – alvorens te leveren, na te komen, of voort te gaan met de nakoming – voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever te verlangen. Hieronder kan zijn begrepen vooruitbetaling of de verstrekking van een bankgarantie.

9.4        Indien één of meerdere van de in artikel 9.2 genoemde gebeurtenissen zich voordoet, alsmede indien Opdrachtgever desgevraagd weigert voldoende zekerheid te verschaffen of indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met INTRACOAT gesloten overeenkomst voortvloeit, heeft INTRACOAT het recht de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding van Opdrachtgever te verlangen. 

9.5        Indien Opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is Opdrachtgever het bedrag van de door INTRACOAT te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan INTRACOAT verschuldigd.

9.6        INTRACOAT heeft het recht betalingen van Opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van Opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van Opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

9.7        Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door Opdrachtgever verschuldigde kosten, de door Opdrachtgever verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

10.1     De eigendom van alle door INTRACOAT geleverde zaken gaat eerst op Opdrachtgever over indien en nadat de Opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst, ter zake geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, aan INTRACOAT verschuldigd is waaronder krachtens de in artikel 9.5  verschuldigde geldsommen.

10.2     Opdrachtgever is totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, die onder de hiervoor in dit artikel 10.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

10.3     Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan INTRACOAT verschuldigd mocht zijn en/of worden, verstrekt Opdrachtgever aan INTRACOAT, gelijk die in pand aanneemt, een pandrecht op de geleverde zaken althans de daarmee nieuw gevormde, vermengde of nagetrokken zaken.

10.4     Opdrachtgever is, zolang hij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich heeft, verplicht deze zaken zorgvuldig te behandelen en deze zo nodig zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. Opdrachtgever is tevens verplicht bedoelde zaken op eigen kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen door INTRACOAT als zodanig aangewezen risico’s zoals brand, diefstal en andere oorzaken van verlies benevens aansprakelijkheid voor schade in verband met deze zaken onder bepalingen en bedingen en tot bedragen als door INTRACOAT gewenst. De polissen en de bewijzen van betaling van de premies moeten te allen tijde op eerste verzoek aan INTRACOAT worden getoond. Bij aanspraken of beslagen van derden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is opdrachtgever verplicht alle maatregelen te treffen, welke tot behoud van de rechten van INTRACOAT noodzakelijk zijn. INTRACOAT kan desgewenst ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan of doen overgaan en de ter zake daarvan gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

10.5     INTRACOAT of een door haar aan te wijzen persoon heeft te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf van Opdrachtgever om zo nodig de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen. Met het bedrijf wordt hier gedoeld op alle gebouwen en percelen, lokalen, kasten, kelders, bergruimten en andere plaatsen waar de zaken zich bevinden, zich behoren te bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1     De algemene voorwaarden, de overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten, verklaringen en andere uit de wet voortvloeiende verbintenissen die samenhangen met of gerelateerd zijn aan de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

11.2     De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.

11.3     De absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, voortvloeiende geschillen.

Deel B: Algemene voorwaarden Webshop

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.     Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.     Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Handelsonderneming Intracoat B.V.

Vestigingsadres: Klef 6 (5763 PG) Milheeze

Telefoonnummer: 0493 31 4850

Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 08.00 tot 17.00 uur

E-mailadres: info@intracoat.nl

KvK-nummer: 17028025

Btw-identificatienummer: NL 001356355B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

–        de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;

–        de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

–        een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.     Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.     Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.     De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.     De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.     het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.     de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.     de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f.       indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.     De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.     De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.     de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.     de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.     De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.     hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.     hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c.     de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.     de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.     Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5.     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6.     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7.     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8.     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a.     de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b.     de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.     Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.     Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.     De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.     De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.     De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

–        te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

–        tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

–        altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.     Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.     Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1.     Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.     Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–     Aan:
Handelsonderneming Intracoat B.V.
Klef 6
5763 PG Milheeze
Faxnummer: 0493 351180
E-mailadres: info@intracoat.nl

–        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–        [Naam consumenten(en)]

–        [Adres consument(en)]

–        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.