Privacyverklaring

Bij BestelGrindenZand.nl / Intracoat B.V. hechten wij zeer veel waarde aan uw privacy als klant. In deze privacyverklaring lichten wij toe wat u van ons kunt verwachten:

 • Uw persoonlijke gegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer worden alleen in het kader van uw aanvraag of bestelling gebruikt.
 • Uw gegevens worden NOOIT verkocht aan derden. Uw persoonlijke gegevens worden enkel aan een derde partij doorgegeven als dit nodig is, bijv. voor de levering. Deze partijen zijn verplicht om uw privacy ook te respecteren.
 • Bij een bestelling wordt uw IP-adres geregistreerd. Dit geschiedt in het kader van misbruikpreventie. Uw IP-adres wordt dus niet gebruikt, tenzij er sprake is van misbruik.
 • Als klant heeft en behoudt u het recht om uw gegevens in te zien of per direct te laten verwijderen uit ons systeem. Hiervoor kunt u ons mailen of bellen. 
 • Cookies gebruiken wij enkel ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website (het vullen van de winkelwagen etc.) en voor interne statistieken, wij verzamelen dus geen persoonlijke gegevens van u.

Hieronder vindt u de volledige versie van ons privacybeleid.

Intracoat B.V., gevestigd aan Klef 6
5763 PG Milheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bestelgrindenzand.nl / Intracoat B.V.
https://bestelgrindenzand.nl/
Klef 6
5763 PG Milheeze
Nederland

verkoop@intracoat.nl
0493-314850
KVK: 17028025

Intracoat B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Intracoat B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen, u vindt de contactgegevens hier bovenaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Type gegevens

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens welke u zelf opgeeft bij uw aanvraag/contactverzoek/monsteraanvraag of bij bestelling. Hierbij proberen we enkel de noodzakelijk gegevens te vragen. Dit kan betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@intracoat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Solliciteert u naar een functie binnen Intracoat B.V., dan ontvangen en bewaren we ook uw CV. Deze gegevens worden na 6 weken na afloop van de procedure verwijderd. Daarnaast worden er op automatische wijze enkele gegevens verzameld door onze website met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden na 6 maanden verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Intracoat B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Nieuwsbrief

Als u het leuk vindt om up to date te worden gehouden van nieuwe producten en acties, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij registreren dan uw e-mailadres. Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.

Verwerking van betalingsgegevens

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van o.a. het platform van Mollie en de diverse platforms van banken. Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Deze betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze betaalplatforms delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze betaalplatforms waarvoor zij derden inschakelen. Deze betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Intracoat B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Documentatie rond uw opdracht Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij documentatie rondom uw opdracht te bewaren (facturen, bonnen, orderbevestigingen etc.) met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de wettelijke termijn (7 jaar) loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Intracoat B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intracoat B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Intracoat B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Intracoat B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@intracoat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Intracoat B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Intracoat B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@intracoat.nl

Verwerking van betalingsgegevens

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van o.a. het platform van Ingenico Financial Solutions en de diverse platforms van banken. Deze betaalplatforms verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Deze betaalplatforms hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze betaalplatforms behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Deze betaalplatforms delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van deze betaalplatforms waarvoor zij derden inschakelen. Deze betaalplatforms bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Intracoat B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Vragen? Neem contact op met ons.